Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

MINIMAG felhasználási feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza minimag.hu Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatának feltételeit.

A minimag.hu weboldalának böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a minimag.hu weboldalának használatára vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató közzéteszi a www.minimag.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

Szolgáltató adatai

Név: Bordás Andrea e.v.

Székhely:1143. Bp Hungária krt. 101.2.4.

Levelezési cím, panaszkezelés:1143. Bp Hungária krt. 101.2.4.

E-mail: minimag@minimag.abstrakt.hu

Telefonszám: +36205880474

Weboldal: https://minimag.abstrakt.hu/

Tárhelyszolgáltató

MAXER Hosting Kft.

Székhely:9024 Győr, Répce u. 24.

Adószám: 13670452-2-08

Telefonszám:(+36) 1 257 9913

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire. A jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A www.minimag.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A www.minimag.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért és különösen a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kieséséből származó olyan károkért, amelyek a weboldalon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

Fogalmak
a) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt,
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt:
termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru)
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal
összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru,
árujelző ismertségének növelésére irányul.
b) Hirdető: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját
érdekében megrendeli.
c) Megrendelő: abban az esetben, ha a Hirdető a saját érdekében rendeli meg a Hirdetés
közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Hirdető egyben Megrendelőnek is minősül.
Amennyiben a Hirdetést a Hirdetővel fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy
bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az ügynökség,
illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.
d) Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást
nyújtja, így különösen a minimag.hu weboldal.
e) Médiaajánlat: a Szolgáltató által a Hirdetések vonatkozásában alkalmazott tarifatáblázat,
amely tartalmazza a Hirdetések díját és paramétereit.

A honlap használatának feltételei

A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újra felhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

Felelősség a szolgáltatásért

A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Sütik (cookie) kezelése

Adatvédelmi irányelvekben található a teljes leírás.

Annak elősegítésére, hogy magas színvonalú, a lehető leginkább zökkenőmentes és megbízható szolgáltatást tudjuk nyújtani Önnek, cookie-kat és hasonló technológiákat használunk (továbbiakban “cookie”).

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy mik azok a cookie-k, hogyan használjuk őket, illetve milyen lehetőségei vannak ezzel kapcsolatban, kérjük olvasson tovább.

Mi az a cookie?

A cookie egy kisméretű adatcsomag, amelyet a weboldal helyez el a böngészőjében és 3 főbb típusát különböztetjük meg:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k egy látogatásra korlátozódnak és információkat tárolnak, hogy az Oldal böngészése során ne kelljen újra és újra megadnia bizonyos adatokat. A munkamenet cookie-k röviddel az Oldal elhagyása után vagy közvetlenül a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek.

Állandó cookie: Ezek a cookie-k a látogatásával kapcsolatos preferenciákat tárolják és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, amikor újra ellátogat az Oldalra. Addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.

Harmadik fél által használt cookie: Ezek a cookie-k nem a Minipiachoz köthetők és akár több weboldalon és munkameneten átívelő böngészési tevékenységet is magukban foglalhatnak. Ezek általában az állandó cookie-k csoportjába sorolhatók és addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.

A cookie-k alapvető információkat tárolnak internetezési szokásairól, és segítségükkel tudjuk működtetni a Minipiacot, illetve a lehető legjobban személyre szabni a felhasználói élményt.

Hirdetés megrendelés

1. A Megrendelő a Hirdetés közzétételére irányuló megrendelését írásban (levélben, faxon
vagy email-ben), a Szolgáltató által rendszeresített megrendelő nyomtatványon vagy a
Megrendelő által készített megrendelő nyilatkozatban köteles megtenni. A Szolgáltató
kizárólag az olyan megrendelést fogadja el, amelyet a Megrendelő képviseletére jogosult
személy cégszerűen írt alá és amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a
Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy nyilvántartási
számát), adószámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, a
Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott hirdetési felületetet,
a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és a Hirdetés típusát, méretét.
Amennyiben ügynökség vagy közvetítő harmadik személy adja le a megrendelést, akkor a
Hirdető nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni a megrendelésben.

A Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak
megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. A Szolgáltató kizárólag az 1.1.  pontnak
megfelelő adattartalmú megrendeléseket igazolja vissza (amennyiben a megrendelés
teljesítésének egyéb feltételei fennállnak). Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a
Megrendelő nem valós adatokat szolgáltatott, vagy a nyilatkozata nem felel meg a
valóságnak, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől
elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, azt azonnali hatállyal felmondani.

A Szolgáltató a megrendelést írásban (levélben, faxon vagy email-ben) igazolja vissza. Az
egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön
létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az
irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor
az adott Hirdetésre az utolsó visszaigazolás érvényes.

A megrendelés teljesítése, a Hirdetés közzététele

 1. A Szolgáltató a Hirdetést az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő által
  megküldött tartalommal, formában és esztétikai minőségben teszi közzé.
 2. A Megrendelő köteles a kész kreatívot a tervezett megjelenési időpontot legalább
  három munkanappal a Szolgáltató által
  előzetesen közölt formában és technikai paraméterekkel a Szolgáltatónak megküldeni
  (kivéve, ha a kreatívot a Szolgáltatótól rendeli meg). Szerkesztőségi tartalom esetén a leadási
  határidő a Megrendelő és a Szolgáltató közötti egyedi szerződésben kerül megállapításra.
 3. A Szolgáltató által már átvett kreatívval kapcsolatos módosítási igény bejelentésére az
  anyagleadási határidőig van lehetőség. Ha a Megrendelő az anyagleadási határidőig nem
  küldi meg az új kreatívot, akkor a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti formában és tartalommal
  teszi közzé vagy a Megrendelő kifejezett kérésére a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő
  ebben az esetben is köteles a Hirdetés teljes árát megfizetni. A fenti anyagleadási határidő
  irányadó a Szolgáltató által készített kreatívokkal kapcsolatos kijavítási, módosítási igény
  előterjesztésére is.
 4.  Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem, illetve mulasztás miatt
  nem tudja a Szolgáltató a megrendelt Hirdetést megjeleníteni, a Megrendelő az érintett
  Hirdetés árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő
  érdekkörében felmerülő késedelemnek minősül az is, ha a kreatívot nem a Szolgáltató által
  megjelölt technikai paraméterekkel küldi meg és a hibát, illetve a hiányosságot az
  anyagleadási határidőig nem javítja, illetve pótolja.
 5. A Megrendelő a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett
  helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes
  közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvényben
  foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és a Szolgáltatónak megküldeni.
 6. Az átkattintási alapú hirdetési megoldások tekintetében a Megrendelő vállalja, hogy a
  kreatívot úgy készíti el, hogy a Hirdetés valamennyi pontján mindenkor kattintható legyen.
 7. . Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában
  – a nyereményjáték lebonyolítása, a nyereményhez kapcsolódó minden fizetési
  kötelezettség, valamint a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos minden feladat és költség a
  Megrendelőt terheli, ezek teljesítéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A Megrendelő szavatolja, hogy

a) a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel,
b) a Hirdetés Szolgáltató általi megjelenítése harmadik személy jogát – így különösen
személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát (pl. szerzői jogát és
iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát) nem sérti,
c) a Hirdetés a Jogszabályoknak és a Szakmai Előírásoknak megfelel,
d) a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá
eső termék előzetes vizsgálatát elvégezte és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve
hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

1. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a 2.11. pont szerinti szavatosságvállalások
ellenére harmadik személy mégis bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben,
beleértve azt az esetet is, ha valamely szervezet vagy hatóság bírságot vagy egyéb hátrányos
jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a Hirdetéssel összefüggésben, a
Megrendelő köteles az igény kielégítéséért teljeskörűen helytállni, valamint a Szolgáltató
helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos
jogkövetkezményből eredő kárát teljeskörűen megtéríteni. Ennek megfelelően a
Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a
bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy
más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a hatóságok/szervezetek vagy más
harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése
miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.

2. A Szolgáltató nem felelős a Hirdetés tartalmáért, valamint a Jogszabályoknak és a
Szakmai előírásoknak való megfelelőségéért, azonban jogosult bármely olyan Hirdetés
közzétételét megtagadni, amellyel kapcsolatban megítélése szerint a Megrendelő 2.11. pont
szerinti szavatosságvállalásai vagy a jelen II. fejezetben rögzített feltételek nem teljesülnek,
illetve jogosult a Megrendelőt felszólítani a 2.11. pontban felsorolt követelmények
teljesülésének igazolására. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy azokat a
Hirdetéseket, amelyek a Szolgáltató vagy partnerei arculatával vagy üzleti érdekeivel
ellentétesek, nem jelenteti meg vagy a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

3. A Hirdetés Jogszabályba vagy Szakmai előírásokba ütközése esetén, vagy amennyiben a
Hirdetés vonatkozásában a Megrendelő szavatosságvállalása nem teljesül, a Szolgáltató
jogosult az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, akkor azonnali
hatállyal felmondani és a Megrendelő az érintett Hirdetés árával megegyező
mértékű kötbér fizetésére köteles a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon
belül.

4. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért és az ezekkel
összefüggő kárért, amely az általa rendelkezésre bocsátott anyagok hibájából vagy
minőségéből fakad.

5.A Megrendelő a Hirdetéssel kapcsolatos reklamációját a Hirdetés közzétételét követő 5
napon belül jogosult megtenni, írásban.

Lemondás, módosítás

A Megrendelő az alábbi feltételekkel jogosult a megrendelt (és visszaigazolt) Hirdetést
lemondani:
a) A lemondásra érvényesen kizárólag írásban (levélben, faxon, email-ben) kerülhet sor, a
lemondás azon a napon hatályosul, amikor az a Szolgáltatóhoz igazoltan megérkezik. A
lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató írásban visszaigazolni.
b) Lemondás esetén annak időpontjától függően a Megrendelő az érintett Hirdetés árának alábbiakban megállapított százalékának megfelelő összegű díjat köteles fizetni:
– a Hirdetés tervezett időpontja előtti 15-8. munkanap közötti lemondás esetén az ár
10 %-át,
– a Hirdetés tervezett időpontja előtti 7-4. munkanap közötti lemondás esetén az ár
40 %-át,
– a Hirdetés tervezett időpontja előtti 3. munkanapon és azt követő lemondás esetén az ár 100 %-át.

 1. A megrendelés módosítása szintén kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató fenntartja
  magának a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását felár fizetésétől tegye függővé. Az
  egyedi szerződés a módosítási igény Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul.

Fizetési feltételek

A Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban rögzített díjakat bármikor módosítani, az új
árak azonban csak az árváltozás után létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók.

A Szolgáltató – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a számláját
megrendelésenként, még annak kihelyezése előtt állítja ki, 8 napos fizetési határidővel. A számla
Megrendelő általi befogadása a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése elismerésének
tekintendő. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján minősül teljesítettnek.
A számlával kapcsolatos reklamációra kizárólag a kézhezvételét követő 5 napon belül van lehetőség.

Ily módon a közzététel a számlakiegyenenlítését követő 1 napon belül megtörténik.

Szerződésszegés, felelősségi előírások

 1. Amennyiben a Hirdetés megjelenítésére bármely, a Megrendelő érdekkörében
  felmerülő okból nem kerül sor, a Megrendelő kötbérként az érintett Hirdetés árának 20%-ának
  megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetés hibájából eredő kárért
 3. . A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató
  szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett Hirdetés árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges
  közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy
  következményi, illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a
  költségeket és a sérelemdíjat.
 4. Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést
  szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak
  minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás
  hibája.

Vegyes rendelkezések

 1. A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a
  fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt címre illetve
  képviselő részére kerül kiküldésre.
 2. A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a
  megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be.
 3. . A jelen ÁSZF rendelkezései 2022. szeptember  1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások
  hatályba lépéséig maradnak hatályban.
 4. A jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Jogszabályok és a Szakmai Előírások irányadók.

Budapest, 2022.09.01

Ne maradj le rólunk

GYERE CSATLAKOZZ A MINIMAG KÖZÖSSÉGHEZ

Ne maradj le a híreinkről, mert az ajándékok csak a hírlevélben lesznek benne:)!

önszeretet