fbpx

#mindengyerekért Minipiac – Minimag – UNICEF Kampány

#mindengyerekért Minipiac - Minimag - UNICEF Kampány

Elgondolkodtál már azon, hogy amíg az emberek világszerte milliárdokat költenek el például egy Black Friday napon csupa haszontalan és felesleges dologra, addig rengeteg kisgyermek éhezik és nem kap ajándékot Karácsonyra? Rendben van ez így? Szerintünk nagyon nincs, ezért a Minipiac és a Minimag büszkén áll be az UNICEF MindenGyerekért kampány mögé, hogy együtt gyűjtsünk a rászoruló gyerekeknek. A legkisebb támogatás is számít! Kedves anyukák, nagymamák, apukák és nagypapák! Segítsünk együtt és tegyük egy kicsit jobb hellyé bolygónkat!

1. A KAMPÁNY SZERVEZŐJE

1.1 A #mindengyerekért Minipiac – Minimag – UNICEF Kampány (a továbbiakban: ”Kampány”) szervezője a Freja Bt. (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Kampányban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Kampány lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A kampány időtartama, menete

A Játék időtartama:2018.11.25.- 2018.12.10. 00:00 ÓRA Sorsolás: 2018.12.11

Nyertesek száma: 1

Nyeremények:

5000 Ft értékü Minipiac utalvány, mely a www.minipiac.hu oldalon található termékekre vásárolható le, az utalvány értékebe nem számít bele a postázási költség, az külön fizetendő. Az utaévány 2019.01.31-ig használható fel.

UNICEF ajándékcsomag

EREDMÉNYHIRDETÉS: A SORSOLÁST KÖVETŐ LEGKÉSŐBB 4 ÓRÁN BELÜL.

A KAMPÁNY MENETE:

A Szervező Facebook oldalán Kampány megnevezéssel ellátott posztban található linken lehet adományozni, ezzel támogatva az UNICEF Egészséges életkezdés célját:

 

Veszélyeztetett újszülöttek számára életmentő is lehet egy ilyen csomag: fogyasztásra kész terápiás élelmiszercsomagból és takarókból áll. A speciális élelmiszercsomag kifejezetten alul- és/vagy rosszul táplált gyermekek számára készül, magas energiatartalmú és ásványi anyagokban, vitaminokban dús – egy veszélyeztetett kisgyermek számára tartalmazza az egy napra elegendő tápanyagot. A takarók meleget, védelmet és kényelmet biztosítanak a gyermekek alvásához, így segítik az anyákat, hogy a lehető legjobb, legboldogabb kezdetet biztosíthassák gyermeküknek.

 

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő KAMPÁNY felhívás szerint kell eljárnia. A nyertest az adományozok adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki.

4. Nyeremények, nyertesek

A Kampány során a nyertesek számára a 3. pontban részletezett nyereménycsomag kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 4 órán belül. Pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,:

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének lebonyolításban a Szervező vesz részt, oly módon, hogy a nyertes által megadott adatok alapján kiküldi a nyereményt. A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A Kampányban való részvétel és az adományozás során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Kampényban való részvétellel a jelen Szabályzat  elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Kampényban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa: Név

Adatkezelés célja: ▪ Játékos azonosítása ▪ Kampányban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Kampánnyal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Játék lezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa: E-mail cím (forrás:nyertesek általi önkéntes)

Adatkezelés célja:▪ Játékos azonosítása ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Kampány lezárulásától számított 5 év Kezelt adat típusa:Szállítási név (forrás: NYertes által megadott)

Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Kampánylezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa:Szállítási cím (forrás: NYertes által megadott)

Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Kampány lezárulásától számított 5 év

Kezelt adat típusa:Értesítési telefon (forrás: NYertes által megadott)

Adatkezelés célja: ▪ Nyeremény kézbesítése Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: Kampánylezárulásától számított 5 év

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Kampány lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Kampányból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

 

További cikkei

egérkastély

Népszerű cikkek

ideiglenes tetoválások MATRICÁS ÓRIÁS POSZTER, 49 MATRICÁVAL | AZ EMBERI TEST

Hírlevél feliratkozás

Kövess minket

HÚSVÉTI

Ajándék-
kalauz
Névtelen terv (8)